Innehåll:
  Artister
  Bli medlem
  Kalendarium
  Länkar
  Nordiska artister
Välkommen till Smålands Country Clubs hemsida!
  SCC-Nytt
  SCC-Nytt på
  Facebook
  Skivrecensioner
  Styrelsen
   Gå tillbaka till startsidan! Gå tillbaka till startsidan! Skicka gärna ett meddelande till Smålands Country Club! Besök Smålands Country Club på Facebook! Läs mer om Smålands Country Club! Gå fram en sida!


§ 1Mål och säte.
Föreningen skall verka för att sprida countrymusiken.
Föreningen har sitt säte i Vimmerby kommun.
  
§ 2Medlemskap.
Medlemskap kan vinnas genom betalning av medlemsavgift.
Medlemmar som bryter mot stadgar eller skadar medlemmars intressen på
annat sätt kan uteslutas ur föreningen efter beslut av styrelsen.
§ 3Medlemsavgift.
Medlem skall erlägga en av årsmötet fastställd avgift.
Vuxen medlem 150 kronor/år.
Familjemedlem 50 kronor/år.
Barn upp till 18 år 50 kronor/år.
Medlen disponeras på föreningens post- eller bankgiro.
 
§ 4Styrelsen.
Föreningens angelägenheter handhas av styrelse utsedd av årsmötet.
Styrelsen skall bestå av ordförande och minst fyra ledamöter.
Ledamöter väljs växelvis på två år.
Två suppleanter skall också utses av årsmötet.
Ordförande väljs på årsmötet.
Styrelsen utser inom sig kassör, sekreterare samt andra funktionärer
som styrelsen anser det finns behov av.
 
§ 5Räkenskap.
Räkenskapsår är kalenderår.
 
§ 6Beslutande.
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som hålls före mars
månads utgång.

Kallelse till årsmötet skall sändas ut senast 14 dagar före årsmötet.

 
Vid årsmötet behandlas bland annat. följande ärenden:
1. Val av presidium samt justerare.
2. Fråga huruvida mötet kallats i behörig ordning.
3. Styrelsens berättelser
4. Fastställande av balansräkning.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
6. Fastställande av arvode och ersättningar.
7. Behandlande av styrelseförslag och inkomna motioner.
8. Beslut om årsavgift.
9. Val av ordförande, samt minst fyra ledamöter och två suppleanter.
10. Val av två revisorer.
11. Val av valberedning, minst två ledamöter.
 
Motioner till årsmötet skall inlämnas skriftligt till styrelsen senast
under januari månad.
 
§ 7Extra föreningsmöte
Extra föreningsmöte hålls om styrelsen finner detta påkallat, eller
om minst tio medlemmar hos styrelsen begär att ett extramöte skall
sammankallas, för behandling av ett eller flera särskilda ärenden.
 
§ 8Omröstning och val.
Vid beslut/val gäller enkel majoritet (minst hälften av de röstande).
Omrösningen är öppen (ja och nej-rop) såvida ingen begär sluten
omröstning.
Vid val sker varje votering med slutna sedlar.
 
§ 9Stadgeändring och upplösning.
För ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen
fordras två tredjedels majoritet vid årsmötet närvarande medlemmar.
Vid beslut om föreningens upplösning skall med enkel majoritet
beslutas om hur tillgångarna skall disponeras.
 
Stadgarna ändrade och antagna vid årsmötet i mars 1998.


Adress: Smålands Country Club C/o Lars Thell, Stångågatan 37, 598 37 VIMMERBY.
Telefon: 0492-137 62, E-mail: lars.thell@home.se, Hemsida: www.smalandscountryclub.tk